توضیح تصویر
رقم
کتاب معادلات ساختاری A First Course in Structural Equation Modeling

کتاب معادلات ساختاری A First Course in Structural Equation Modeling

 • کتاب معادلات ساختاری A First Course in Structural Equation Modeling

  کتاب معادلات ساختاری A First Course in Structural Equation Modeling به تعداد 174 صفحه pdf به زبان اصلی

  کتاب معادلات ساختاری

  A First Course in Structural Equation Modeling

  به تعداد 174 صفحه pdf به زبان اصلی

  Contents
  Preface vii
  1
  Fundamentals of Structural Equation Modeling
  1
  What Is Structural Equation Modeling?
  1
  Path Diagrams
  8
  Rules for Determining Model Parameters
  15
  Parameter Estimation
  19
  Parameter and Model Identification
  30
  Model-Testing and -Fit Evaluation
  33
  2
  Getting to Know the EQS and LISREL Programs
  46
  Structure of Input Files for SEM Programs
  46
  Introduction to the EQS Notation and Syntax
  48
  Introduction to the LISREL Notation and Syntax
  54
  3
  Path Analysis
  63
  What Is Path Analysis?
  63
  Example Path Analysis Model
  64
  EQS and LISREL Input Files
  66
  Modeling Results
  69
  Testing Model Restrictions in SEM
  82
  page_v
  Page vi
  Model Modifications
  90
  4
  Confirmatory Factor Analysis
  94
  What Is Factor Analysis?
  94
  An Example Confirmatory Factor Analysis Model
  96
  EQS and LISREL Input Files
  98
  Modeling Results
  101
  Testing Model Restrictions: Tau-Equivalence
  113
  5
  Structural Regression Models
  121
  What Is a Structural Regression Model?
  121
  Example Structural Regression Model
  121
  LISREL and EQS Input Files
  124
  Modeling Results
  127
  Testing Factorial Invariance Across Time
  138
  6
  Latent Change Analysis
  147
  What Is Latent Change Analysis?
  147
  Simple One-Factor Latent Change Analysis Model
  148
  LISREL and EQS Input Files
  153
  Modeling Results
  157
  Level and Shape Model
  165
  LISREL and EQS Input Files
  167
  Modeling Results
  169
  Studying Correlates and Predictors of Latent Change
  176
  References 197
  Author Index 201
  Subject Index 203

   

  و راهنمای نرم افزار EQS

  به تعداد 23 صفحه pdf

  فهرست مطالب
  مقدمه ..................................................................... 3
  مبانی تئوریک معادلات ساختاري ............................................... 4
  اندیشه اساسی زیربناي مدل یابی ساختاري ...................................... 5
  توسعه مدل هاي علّی و همگرایی روش هاي اقتصادسنجی، روان سنجی و...... 5
  روش کلی کار در الگوي معادلات ساختاري ................................... 6
  7 ............................................. (EQS) محیط کار نرم افزار
  11 .......................................... (EQS) تحلیلهاي ساده آماري با
  13 ....................................... (EQS) تحلیل مدل معادلات ساختاري با
  14 ....................................................(EQS) چهار عمل اصلی در
  برازش مدل در معادلات ساختاري .............................................. 22
  سخن پایانی .................................................................... 22

 

 براي توضيحات بيشتر و دانلود بر روي عنوان زير کليک کنيد

کتاب معادلات ساختاري A First Course in Structural Equation Modeling

 

برچسب ها: کتاب,معادلات,ساختاری,,A,First,Course,in,Structural,Equation,Modeling,

[ سه شنبه 21 اسفند 1397 ] [ 11:55 ] [ کاووسی فر ]

[ ]


صفحه قبل 1 صفحه بعد